Wstęp

Regulamin konkursu grantowego dotyczy konkursu prowadzonego w ramach projektu Nowy Start PL.

Projekt realizowany jest przez Fundację LifeBus z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000969421, REGON: 522017290 NIP: 7272858723, zwaną dalej Grantodawcą.

Grantodawca poprzez finansowe wsparcie lektorów języka polskiego chce realnie poprawić sytuację uchodźców na polskim rynku pracy, a zwłaszcza specjalistów z Ukrainy, którzy na skutek konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podjęli lub chcą podjąć pracę zarobkową na polskim rynku pracy.

§ 1. Definicje

 1. Grant – środki finansowe, które Grantodawca na podstawie Umowy powierzy Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu;
 2. Grantobiorca - lektor języka polskiego jako obcego wybrany w procesie otwartego naboru, ogłoszonego przez Grantodawcę, który realizuje Projekt na podstawie Umowy;
 3. Grantodawca - Fundacja LifeBus z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000969421, REGON: 522017290 NIP: 7272858723;
 4. Konkurs grantowy - konkurs mający na celu wyłonienie lektorów języka polskiego, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. lub innych cudzoziemców, którym przyznano ochronę międzynarodową i mogą w po okresie 6 miesięcy Polsce podjąć legalną pracę.
 5. Kurs - intensywny kurs nauki języka polskiego realizowany na rzecz uchodźców przebywajacych w Polsce przez Grantobiorcę ze środków Grantodawcy trwajacy nie dłużej niż 3 miesiące, co najmniej 3 godziny zegarowe w tygodniu;
 6. Projekt – przedsięwzięcie realizowane przez Grantodawcę pod nazwą Projekt Nowy Start PL, mające na celu umożliwienie nauki języka polskiego obywatelom Ukrainy, którzy zamieszkali na terytorium Polski na skutek konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z Federacją Rosyjską oraz innych cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin naboru;
 8. Strona internetowa Fundacji - www.lifebus.pl;
 9. Umowa - umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Grantobiorcą i Grantodawcą określającą w szczególności przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy objęte Grantem, kwotę Grantu, okres realizacji Umowy, warunki przekazania i rozliczenia Grantu;
 10. Wniosek grantowy – wniosek grantowy złożony za pośrednictwem Strony internetowej Fundacji,
 11. Wnioskodawca - osoba, która złożyła Wniosek grantowy.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady pozyskiwania Grantów przez Grantobiorców, w otwartym naborze Wniosków grantowych w ramach Konkursu grantowego i ich uczestnictwa w Projekcie.
 2. Celem Projektu jest sfinansowanie obywatelom Ukrainy, który przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. w następstwie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z Federacją Rosyjską oraz pozostałym cudzoziemcom przybyłym do Polski i objętych ochroną międzynarodową, nauki języka polskiego poprzez finansowanie wynagrodzenia lektorów, materiałów do nauki języka polskiego oraz sali wykładowej.
 3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Grantobiorców, którzy podejmą się nauczania języka polskiego na rzecz cudzoziemców w wieku od 17 do 60 roku życia, którzy zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podjęli lub chcą podjąć legalną pracę zarobkową, do której potrzeba znajomości języka polskiego.
 4. Projekt jest realizowany na terenie Polski w miastach: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i Warszawa, stacjonarnie lub online.
 5. Grantobiorcy będą realizowali Granty na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia lub o świadczeniu usług) zawartej z Grantodawcą.
 6. W ramach Grantu Grantodawca przewiduje sfinansowanie:
  • wynagrodzenia lektora,
  • zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych,
  • wynajmu sali, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Maksymalny poziom dofinansowania Grantu w ramach Konkursu grantowego wynosi 100%. Przy czym w wyborze Grantobiorców preferowani będą Ci Wnioskodawcy, którzy spełnią kryterium dodatkowe określone w § 7 ust. 9.
 8. Wnioskowany okres realizacji kursu objętego Grantem wynosi maksymalnie 3 miesiące dla każdej z grup, a jego częstotliwość nie może być mniejsza, niż 2 lekcje w tygodniu.

§ 3. Osoby uprawnione do ubiegania się o udzielenie Grantu

Do ubiegania się o udzielenie Grantu uprawnione są osoby fizyczne lub osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą z wykształceniem minimum średnim, które władają biegle językiem polskim i:

 1. mają doświadczenie:
  • w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
  • w nauczaniu języka polskiego,
  • w nauczaniu innego języka obcego,
  • w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla młodzieży lub dorosłych,
  • w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla młodzieży lub dorosłych, lub
 2. nie mają doświadczenia wymienionego w pkt 1, ale ukończyły szkolenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego i są gotowe podjąć się prowadzenia kursu w charakterze lektora.

§ 4. Zasady naboru Wniosków grantowych

 1. Nabór Wniosków prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 26 października 2022 r. od godziny 16:00 do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć grantowych lub zamknięcia Projektu.
 2. Grantobiorcy zostaną wybrani w otwartym naborze przez trzyosobową komisję składającą się z dwóch przedstawicieli Fundacji LifeBus oraz koordynatora Projektu.
 3. Grantodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu, bez podania przyczyny. O fakcie tym Wnioskodawcy zostaną poinformowani oficjalnym komunikatem na Stronie internetowej Fundacji. Zakończenie Konkursu grantowego bez przyznania Grantu, nie rodzi po stronie Wnioskodawców jakichkolwiek roszczeń o przyznanie Grantu.

§ 5. Sposób składania Wniosków grantowych

 1. Wnioski grantowe przyjmowane będą wyłącznie przez Stronę internetową Fundacji.
 2. Wniosek grantowy w ramach prowadzonego naboru jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznego formularza naboru przez stronę www.lifebus.pl/formularz. Wniosek złożony w innej formie niż poprzez elektroniczny formularz naboru nie będzie rozpatrywany.
 3. Wniosek grantowy musi zawierać oświadczenie Grantobiorcy, m.in. o:
  1. wysokość wnioskowanej przez Wnioskodawcę kwoty Grantu, w tym:
   • oczekiwanej wysokości godzinowego wynagrodzenia za prowadzenie zajęć języka polskiego jako obcego i preferowanej formie umowy (wskazanie: rodzaju preferowanej umowy cywilnoprawnej lub o świadczeniu usług),
   • ew. kosztu wynajmu sali dydaktycznej za 1 godzinę zajęć dla liczby uczestników, o której mowa w lit. f),
  2. preferowanych materiałach dydaktycznych (wraz z podaniem autora, tytułu oraz wydawnictwa), które ma zapewnić Grantodawca,
  3. wykazu niezbędnych materiałów biurowych, które ma zapewnić Grantodawca,
  4. maksymalnej liczbie grup, które może prowadzić Grantobiorca (z uwzględnieniem, że zajęcia w każdej z grup muszą odbywać się przynajmniej dwa razy w tygodniu),
  5. przewidywanym czasie trwania jednej lekcji
  6. maksymalnej liczbie uczestników w każdej z prowadzonych grup,
  7. doświadczeniu Wnioskodawcy przydatnym w nauczaniu języka polskiego osób w wieku od 17 do 60 roku życia lub odbytych kursach.
 4. Załącznikami do Wniosku grantowego mogą być w szczególności:
  1. dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o współpracy itp. – fakultatywnie,
  2. program Kursu.
 5. Złożenie Wniosku grantowego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem Grantu.
 6. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden Wniosek grantowy w Konkursie grantowym.

§ 6. Zakres zadań Grantobiorców oraz wskaźniki do osiągnięcia w Konkursie grantowym

 1. Zadania przewidziane do zrealizowania przez Grantobiorców, będą obejmowały:
  1. pozyskanie sali do realizacji Kursu (możliwe wsparcie koordynatora Projektu);
  2. rekrutację uczestników do każdej z zadeklarowanych grup (możliwe wsparcie koordynatora Projektu);
  3. przekazywanie do koordynatora Projektu przed rozpoczęciem każdego Kursu informacji zawierających: miejsce, termin przeprowadzenia poszczególnych lekcji w ramach danego Kursu, listę uczestników danego Kursu;
  4. organizację i przeprowadzenie intensywnych kursów języka polskiego jako języka obcego, w tym:
   • sporządzanie listy obecności na każdych zajęciach wraz z pozyskaniem podpisów uczestników lub wygenerowanie automatycznych raportów uczestnictwa w przypadku zajęć online,
   • przekazanie podpisanej listy obecności lub raportu, o którym mowa powyżej, po odbyciu każdej lekcji w ramach Kursu w dniu kursu w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan).
   • przeprowadzenie dwóch testów kompetencji językowych (na początku i po zakończeniu Kursu) na podstawie materiałów przygotowanych przez Grantodawcę (przy współpracy z koordynatorem Projektu),
   • pozyskanie niezbędnych oświadczeń od uczestników zajęć (według wzorów przygotowanych przez koordynatora Projektu),
   • przedstawienie i realizację założonego programu ,
   • przesyłania do koordynatora Projektu aktualnego linku do kursu prowadzonego online.
 2. Grantobiorca jest zobowiązany do monitorowania postępów uczestników kursów realizowanych w ramach Grantu. Monitorowanie postępów uczestników kursów odbywać się będzie w szczególności poprzez sprawdzanie obecności i przeprowadzenie dwóch testów kompetencji językowych (przed przystąpieniem do Kursu i po jego zakończeniu).
 3. Grantobiorcy, którzy otrzymali Grant zobowiązani są do szerokiego informowania społeczności lokalnej o udziale Grantobiorcy w realizowanym Projekcie m.in.: w materiałach, publikacjach, na stronach www, w informacjach prasowych itp.

§ 7. Sposób i zasady oceny Wniosków grantowych

 1. Wnioski grantowe będą oceniane przez trzyosobową komisję konkursową, składającą się z dwóch przedstawicieli Fundacji LifeBus i koordynatora Projektu.
 2. Wsparcie finansowe lektorów języka polskiego jako języka obcego ma na celu realną poprawę sytuacji zawodowej jak największej liczby obywateli Ukrainy w wieku od 17 do 60 roku życia, którzy na skutek konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r., a także innych cudzoziemców w wieku od 17 do 60 roku życia, którzy otrzymali pozytywną opinię na wniosek o udzielenie im ochrony międzynarodowej i w terminie najpóźniej 3 miesięcy od daty zakończenia kursu mogą legalnie rozpocząć pracę w Polsce.
 3. Grantodawca zastrzega sobie prawo do samodzielnej oceny Wniosków grantowych na podstawie wykazanego doświadczenia i posiadanego zaplecza Wnioskodawcy, proporcjonalnych do proponowanej stawki godzinowej za każdą godzinę zegarową pracy lektora.
 4. Dopuszcza się możliwość wezwania Wnioskodawcy drogą e-mailową do przedstawienia wyjaśnień w zakresie merytorycznym (w tym budżetowym), jeśli opis we wniosku jest niejasny. Celem wezwania do wyjaśnień jest uzyskanie pewności, że opis merytoryczny i związane z nim wydatki są niezbędne do poniesienia i określone w sposób racjonalny, oszczędny i efektywny.
 5. Wezwanie, o którym mowa w § 7 ust. 4 zostanie wysłane na adres e-mail podany we Wniosku grantowym.
 6. Termin na złożenie przez Wnioskodawcę wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.
 7. Niezłożenie wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania, skutkuje nieuwzględnieniem wyjaśnień, a co za tym idzie oceną wersji złożonego Wniosku grantowego.
 8. Na każdym etapie oceny Wniosków grantowych Grantodawca zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia wniosku, przekazania dodatkowych informacji nieobjętych wnioskiem lub doręczenia dokumentów uznanych przez Grantodawcę za istotne.
 9. Preferowane będą te Wnioski grantowe, w których w celu realizacji Projektu Grantobiorca bezpłatnie pozyska salę.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania w innej wysokości niż wnioskowana.
 11. Grantodawca poinformuje Wnioskodawcę o przyznaniu Grantu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany we Wniosku.
 12. Wnioskodawca, któremu przyznano Grant, w terminie 1 tygodnia od dnia poinformowania o przyznaniu Grantu, w sposób, o którym mowa w ust. 11 poinformuje Grantodawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu oraz podpisze Umowę z Grantodawcą. Jeśli podpisanie Umowy w tym terminie z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, Strony ustalą inny termin podpisania Umowy. Niepodpisanie umowy w terminie ustalonym pomiędzy stronami będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymanego Grantu.

§ 8. Profil uczestników kursów języka polskiego jako języka obcego, objętych programem grantowym Nowy Start PL

 1. Program ma na celu poprawę sytuacji zarobkowej cudzoziemców. W szczególności specjalistów i przyszłych specjalistów (studentów) z Ukrainy, którzy na skutek konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. i tu podjęli lub planują podjąć pracę zarobkową. Uwzględnia także osoby z innych krajów, których wniosek o objęcie ochroną międzynarodową został rozpatrzony pozytywnie i będą miały prawo do podjęcia pracy w Polsce najpóźniej terminie 3 miesięcy od daty zakończenia kursu.
 2. W ramach projektu prowadzone są kursy języka polskiego jako obcego w miastach: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i Warszawa. Stacjonarnie lub online.
 3. Kursy skierowane są do osób między 17 a 60 rokiem życia, mających wykształcenie średnie pomaturalne lub wyższe, które z własnej woli chcą nauczyć się języka polskiego.
 4. Przed przystąpieniem do kursu, każdy z uczestników przedstawi zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie zawierające deklarację podjęcia pracy zarobkowej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia kursu.
 5. Rekrutację uczestników kursów przeprowadza Grantobiorca (możliwe wsparcie koordynatora Projektu).

§ 9. Realizacja Projektu oraz rozliczenie Grantu

 1. W trakcie realizacji Projektu Grantobiorca nie może pobierać od uczestników Kursu jakichkolwiek opłat.
 2. Kursy mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w § 3.
 3. Grantobiorca otrzymuje wynagrodzenie za przeprowadzenie danego Kursu po jego zakończeniu i prawidłowym jego rozliczeniu, zgodnie z ust. 5-6 poniżej.
 4. Grantodawca pokrywa koszty najmu sali wykładowej oraz dopuszcza możliwość pokrycia kosztów nabycia materiałów biurowych lub materiałów dydaktycznych po przedłożeniu przez Grantobiorcę dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatków, o której mowa w ust. 6.
 5. Grantobiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanego Grantu w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego Kursu pod rygorem uznania, iż Kurs nie został przeprowadzony. Grantobiorca rozlicza się z Grantu na podstawie końcowego sprawozdania rzeczowo-finansowego, sporządzonego na podstawie wzoru przesłanego przez Koordynatora Projektu. Sprawozdania składa się za pomocą formularza online udostępnionego Grantobiorcy przez Grantodawcę.
 6. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, Grantobiorca załącza: podpisane na każdej lekcji przez uczestników Kursu listy obecności lub raporty potwierdzające udział uczestników w każdej lekcji w ramach Kursu oraz w przypadku zawarcia umowy najmu sali wykładowej lub/i zakupu materiałów dydaktycznych lub biurowych przez Grantobiorcę: dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie wydatków (w tym faktur lub równoważnych dowodów księgowych wraz z potwierdzeniem dowodów zapłaty), protokół/protokoły odbioru materiałów biurowych / dydaktycznych, z wyszczególnionymi ilościami i specyfikacją zakupionych materiałów oraz listę podmiotów, którym przekazano poszczególne materiały.
 7. W przypadku zrealizowania Grantu w innym zakresie niż wskazany we Wniosku grantowym tj. np.: zakupu innej niż założono liczby materiałów biurowych lub dydaktycznych lub innego rodzaju materiałów niż wnioskowany istnieje konieczność uzasadnienia i zgłoszenia zmiany wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 4. Wniosek grantowy po zmianie musi nadal spełniać kryteria wyboru Wniosków grantowych.
 8. Jeśli Grantobiorca nie złoży sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub jeśli pojawią się w nim rażące błędy lub będzie ono niekompletne (w przypadku braku jego uzupełnienia), bądź wydatkowaniem Grantu niezgodnie z jego przeznaczeniem może skutkować to żądaniem zwrotu dofinansowania ze strony Grantodawcy.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Grantodawca może zmienić Regulamin w okresie jego obowiązywania. Informacje o ewentualnych zmianach zamieszczane będą na Stronie internetowej Fundacji. Jeśli Grantobiorca nie zgadza się ze zmianami, uprawniony jest do wycofania Wniosku.
 2. Grantobiorca może przeprowadzić monitoring wykorzystania dofinansowania w miejscu realizacji Kursu przez Grantobiorcę. Celem tego jest sprawdzenie prawidłowego przebiegu działań w wymiarze finansowym i merytorycznym, zgodnie z założeniami wskazanymi we Wniosku grantowym.
 3. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów Regulaminu, decyzję podejmuje Grantodawca.
 4. Wszystkie aktualne informacje o Konkursie i Projekcie są dostępne na Stronie internetowej Fundacji.
 5. Składając Wniosek o przyznanie Grantu, Wnioskodawca akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące Konkursu grantowego będą publikowane w FAQ na Stronie internetowej Fundacji.
 7. Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Grantowego Wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres e-mail: nowystartpl@lifebus.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.