Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja FifeBus, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez spółkę Profika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Macieja Biwejnis w Warszawie dnia 7 kwietnia 2022 r., repertorium A nr 1945/2022, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest Łódź.

§ 3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia (wybrany z uwagi na przeważający cel Fundacji – ewakuacja ludności z obszarów działań wojennych).

§ 5.

Fundacja posiada osobowość prawną. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

§ 6.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7.

 1. Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

Rozdział II Cele i Zasady Działania Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej na rzecz ludności cywilnej w związku z konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową, w tym ewakuacja ludności cywilnej, pomoc w powrocie do miejsca zamieszkania, pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych w kraju i za granicą oraz wyrównywanie szans tych osób, pomoc w integracji zawodowej i społecznej tych osób, działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży, wsparcie odbudowy zniszczeń oraz pomoc rozwojowa.

§ 9.

 1. Fundacja realizuje cele w szczególności poprzez:

  • Organizowanie ewakuacji ludności cywilnej z terenów objętych działaniami wojennymi,
  • Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy,
  • Wsparcie i pomoc na rzecz ludności cywilnej na terenach objętych wojną oraz w Polsce,
  • Organizowanie kursów językowych i szkoleń zawodowych,
  • Wsparcie w poszukiwaniu pracy, zakwaterowania oraz integracji ze społeczeństwem w nowym miejscu pobytu,
  • Wsparcie reintegracji oraz powrotów do miejsc zamieszkania po zakończeniu działań wojennych,
  • Wsparcie odbudowy zniszczeń wojennych,
  • Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
  • Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
  • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
  • Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
  • Współpracę z innymi organizacjami posiadającymi zbieżne cele z celami Fundacji;
  • Organizowanie i przeprowadzanie publicznych zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na sfinansowanie ewakuacji ludności cywilnej z terenów objętych wojną oraz opiekę i pomoc.
 2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust. 1 ma w całości charakter nieodpłatny.

§ 10.

 1. Fundacja dla celów statutowych może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III Majątek Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2 000 (dwa tysiące złotych) zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych).

§ 12.

 1. Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:
  • Dotacji i subwencji;
  • Darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
  • Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  • Aukcji internetowych;
  • Funduszy pomocowych z Unii Europejskiej;
  • Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
  • Odsetek i depozytów bankowych;
  • Nawiązek sądowych;
  • Działalności gospodarczej.
 2. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenie jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczej.

§ 14.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w odniesieniu do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz osób z którymi członkowie Rady i Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwany dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych fundacji.
 4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady i Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 15.

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat terminowych i w papierach wartościowych.

§ 16.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 17.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
 2. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Członkowie zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji z członkostwa złożonego na piśmie do Fundatora lub śmierci członka Zarządu.
 5. Fundatorowi służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków.
 6. Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą zostać odwołani z następujących przyczyn:
  • zaniechania pełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż miesiąc,
  • nienależytego wykonania funkcji Członka Zarządu,
  • istotnego lub rażącego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa.
  • długotrwałej choroby Członka Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.
 8. O wysokości i sposobie przyznawania wynagrodzenia Członków Zarządu decyduje Fundator w drodze uchwały.
 9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

§ 19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.
 3. Do dokonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w granicach udzielonego umocowania.
 4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji;
  • sporządzanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
  • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji lub zatrudnionych na innych podstawach niż umowa o pracę;
  • podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz ich tworzeniu;
  • wnioskowanie do Fundatora w przedmiocie zmiany Statutu;
  • ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację,
  • tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych.

§ 20.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu z inicjatywy własnej bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie albo elektronicznie – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez członka Zarządu adres e-mail.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się stacjonarnie, w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu, mogą również być prowadzone telefonicznie lub za pomocą programów komunikowania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub za pośrednictwem programów komunikowania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 5. Możliwe jest również podjęcie przez Zarząd uchwały bez posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Zarządu:
  • wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo;
  • wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.

§ 21.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej jednego Członka Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w głosowaniu Zarządu w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.

Rozdział V Działalność gospodarcza Fundacji

§ 22.

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
 • 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
 • 18.11.Z - drukowanie gazet,
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 • 18.14.Z - Introligatorstwo I Podobne Usługi,
 • 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 • 58.11.Z - Wydawanie Książek,
 • 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza.

§ 23.

Z majątku Fundacji Zarząd może przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby, z tym jednak zastrzeżeniem, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości 1 000 zł.

§ 24.

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 25.

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 26.

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 27.

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Rozdział VI Zmiana statutu

§ 28.

Zmiana Statutu Fundacji, w tym celów w nim określonych może nastąpić uchwałą Fundatora.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 29.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątków.
 2. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach przewidzianych ustawą o fundacjach.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu.
 4. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.

§ 30.

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na realizację celów tożsamych z celami Fundacji.

Rozdział VIII Połączenie z inną Fundacją

§ 31.

 1. Fundacja na wniosek Fundatora, może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
 2. Połączenie Fundacji jest możliwe pod warunkiem, że nowa Fundacja powstała w wyniku połączenia będzie zobowiązana realizować wszystkie cele statutowe Fundacji.